Creative Direction / Yuki Hisada ・Mai Murakawa
Graphic Design / Nanako Oya
Illustration / Makoto Shirano

Styling & Photograph / Mai Murakawa
Copywriting / Mai Murakawa
Clie
nt / NENNEN

© MAI MURAKAWA